วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:04 น.
 • 13:48 น. Listen

  งัดคำสั่งคสช. “ยึดใบขับขี่-ยึดรถ” ลดเจ็บตายช่วงสงกรานต์  

   
   
    
  รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาเปิดเผยว่า ครม.มีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอโดยสาระสำคัญของเรื่อง คือใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” โดยแบ่งช่วงเวลาดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1.ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2559 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2.ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2559 โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง
   
  ส่วนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่น่าสนใจ อาทิ ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร นำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาลมาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ โดยจัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน และจัดทำประชาคม เพื่อกำหนด “กติกาหรือธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน” ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และวิธีปฏิบัติในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเด็กที่เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยให้มีการสืบสวนถึงแหล่งจำหน่ายหรือสถานประกอบการที่จำหน่ายสุราให้เด็กที่ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงให้เอาผิดกับผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
  “สำหรับมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง อาทิ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546”
   
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่46/2558 เคยมีการบังคับใช้มาแล้วเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จนเป็นที่ฮือฮากับสังคมอย่างมาก โดยโทษของผู้ที่กระทำผิดคำสั่งดังกล่าวระบุว่า “ให้เจ้าพนักงานจราจรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เจ้าพนักงานตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว มีอำนาจดังต่อไปนี้ 1.ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวัน 2.นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการกระทำดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเท่าที่จำเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ 3.จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้
   
  “ทั้งนี้ผู้กระทำผิดต้องมีพฤติกรรม รวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร หรือรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป โดยประมาทหรือโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นเหตุให้มีบุคคลบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต”
   

  วันที่โพสข่าว : 30 มีค. 2559 เวลา 13:48 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้