วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:23 น.
 • 17:30 น. Listen

  ครม.ไฟเขียวผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นรุ่นแรกบรรจุต.ค.59       


        

        
  เมื่อวันที่
  29 มี.ค.
  2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
  ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572)
  ระยะเวลา 10 ปี ตามที่ศธ.เสนอ
  แต่ครม.อนุมัติงบฯผูกพันแค่ 2 ปี จำนวน 700 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินโครงการทั้งหมดประมาณ 3,800
  ล้านบาท เพราะรัฐบาลมีระยะเวลาในการบริหารประเทศอีกประมาณ 2 ปีเท่านั้นและเพื่อไม่ให้ก้าวล่วงการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ เพราะฉะนั้นตั้งแต่รุ่นที่ 3 เป็นต้นไปรัฐบาลชุดใหม่จะดำเนินการเรื่องงบประมาณ
  อย่างไรก็ตามใน 2 ปีแรกที่ ครม.อนุมัติงบประมาณให้นั้นจะสามารถผลิตครูได้
  9,264 คน ซึ่งจากนี้จะไปหารือกับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและอัตรากำลังคนภาครัฐ
  (คปร.) เพื่อกันอัตราเกษียณอายุราชการล่วงหน้าสำหรับใช้ในการบรรจุผู้ที่จบจากโครงการดังกล่าว  รมว.ศึกษาธิการ
  กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวจะประกันการมีงานทำจะรับนักเรียน นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
  3.00 จำแนกเป็น กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่
  1-5 เพื่อจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 26,732 คน และกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่
  6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  เรียนในปีการศึกษา 2559-2563 เพื่อจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564-2568
  จำนวน 21,651 คน ในจำนวนนี้ 5% จะเป็นการให้ทุนการศึกษาเด็กชายขอบและประกันการมีงานทำ จำนวน 5 รุ่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 1,080
  คน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 95 จะไม่ให้ทุน
  แต่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรียนได้ 100%
  ในส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์โดยตรง
  สามารถเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน
  ป.บัณฑิตได้


  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวกำหนดเงื่อนไขด้วยว่า เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการจบการศึกษาจะต้องบรรจุในภูมิลำเนาที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า
  2 ปี,กรณีรับทุนเด็กชายขอบ
  หากไม่เข้ารับราชการต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับ 1 เท่า,ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับทุนแต่ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
  หรือไม่รับราชการต้องชดใช้เงิน 2 แสนบาท,กรณีกู้ยืมเงินกยศ.ต้องเซ็นยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ได้,บรรจุเป็นครู
  5 ปีจึงจะมีสิทธิขอย้ายได้,รับราชการแล้ว 3 ปีจึงสามารถสอบชิงทุนเรียนในระดับปริญญาโทได้ เป็นต้น  


  “จากนี้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  (สกอ.)จะต้องไปดำเนินการประกาศรับสมัครทางออนไลน์พร้อมระบุอัตราที่จะบรรจุได้ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและจัดสอบคัดเลือกกรณีที่มีผู้สมัครเกินและจัดสอบคัดเลือกกรณีที่มีผู้สมัครเกิน
  โดยในรุ่นแรกจะรับนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีแล้วเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูทันทีในเดือนตุลาคม
  2559 จำนวน 4,079
  อัตรา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่จบหลักสูตรครู
  5 ปีและกลุ่มที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ต้องไปเรียนป.บัณฑิตเพิ่มอีก
  1 ปี โดยจะบรรจุในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (สพฐ.) 3,845 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 224
  อัตรา และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  จำนวน 10 อัตรา  ส่วนที่รุ่นที่
  2 จะรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 และนักเรียนที่จบม.6
  และปวช.หรือเทียบเท่า เข้าโครงการต่อไป” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว


  รมว.ศึกษาธิการ
  กล่าวด้วยว่า ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ได้กำหนดแผนกันอัตราครูเกษียณที่จะสามารถบรรจุผู้เข้าโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ
  2559-2568 ดังนี้ สพฐ.กันอัตราเกษียณ
  ร้อยละ 25 บรรจุได้ 45,226 อัตรา สอศ.กันอัตราเกษียณร้อยละ
  35 บรรจุได้ 2,453 อัตรา กรุงเทพมหานคร
  กันอัตราเกษียณ 595 อัตรา และกศน. กันอัตราเกษียณ 100
  อัตรา รวมทั้งโครงการจะบรรจุได้ 48,374 อัตรา 

  วันที่โพสข่าว : 29 มีค. 2559 เวลา 17:30 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!