วันศุกร์ที่  20 ตุลาคม 2560 เวลา 21:33 น.
 • 16:18 น. Listen

  “องอาจ” แนะ จับตาร่างรธน.ฉบับสมบูรณ์ถูกปรับแก้มากน้อยเพียงใด

   
    
   
  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่จะแล้วเสร็จก่อนส่งมอบให้รัฐบาลในวันที่ 29 มี.ค.59 นี้ ว่า ต้องติดตามดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์จะมีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอนอะไรมากน้อยแค่ไหน จากร่างเดิม โดยเฉพาะเนื้อหาในบทเฉพาะกาล เนื่องจากยังมีแนวคิดจากสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ(สปท.) บางรายที่ต้องการให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ส.ว. ให้มีสิทธิลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ และบางส่วนยังมีความประสงค์ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ ตนจึงหวังว่าจะไม่มีใบสั่งส่งมาในวันสุดท้ายก่อนจะส่งร่าง รัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้รัฐบาล ส่วนเนื้อหาในบทบาทถาวรนั้น คงต้องติดตามดูเช่นกันว่าได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเรียกร้องของประชาชนมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะในเนื้อหาสาระสำคัญ หรือเพียงแต่แก้ไขเพียงถ้อยคำเล็กๆน้อยๆ
     
  นายองอาจ กล่าวว่า ประเด็นที่ต้องติดตามดูอย่างรอบคอบว่าปรับปรุงแก้ไขมากน้อยแค่ไหน มีอยู่ 5 ประเด็นสำคัญคือ 1.เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมทุกบริบทหรือไม่ แค่ไหน อย่างไร 2.ระบบตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ เข้มขึ้นเพียงพอ ที่จะยับยั้งการกระทำที่มิชอบของฝ่ายบริหารหรือไม่ 3.การออกแบกลไกป้องกันการใช้ อำนาจ หน้าที่ โดยมิชอบ และการแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองและพวกพ้องของฝ่ายบริหาร 4.การสร้างดุลยภาพของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ องค์กรอิสระ และศาลเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ 5.วางรากฐานการปฏิรูปเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงจังมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
    
  นายองอาจ กล่าวว่า ส่วนจุดเด่นของร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การกลั่นกรองการเข้าสู่อำนาจอย่างเข้มข้น การใช้อำนาจเพื่อทุจริตลำบากมากขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบอำนาจจากหลายรูปแบบ ผ่านองค์กรอิสระ และกระบวนการยุติธรรมต่างๆ มีการเพิ่มเติมอะไรเข้มข้นขึ้นหรือไม่ อยากให้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนติดตามเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งในบทถาวร และบทเฉพาะกาลว่าปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล คณะบุคคล ใดบุคคลหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการออกเสียงประชามติได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
  จึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ต่อร่างรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผล เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพึงตระหนักร่วมกันว่า ผลการออกเสียงประชามติ ไม่ว่าจะออกมาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ผลการแข่งขันที่ต้องมีแพ้ชนะ
    
  “เราไม่ควรมีผู้แพ้ หรือ ผู้ชนะ จากการออกเสียงประชามติ แต่เราคนไทย ควรเป็นผู้ชนะร่วมกัน ที่ช่วยกันทำให้ ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปด้วยความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่าย ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เราร่วมกันได้ในที่สุด” นายองอาจ กล่าว

  วันที่โพสข่าว : 27 มีค. 2559 เวลา 16:18 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!