วันอังคารที่  19 กันยายน 2560 เวลา 22:15 น.
 • 14:57 น. Listen

  สนช.ผ่านกม.ป่าสงวนแห่งชาติคุ้มครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

  วันนี้(24 มี.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธาน โดยที่ประชุมมีมตินำร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... กลับมาทบทวนอีกครั้งตามข้อบังคับการประชุมสนช.ข้อ 132 ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของสนช.ทั้งสามวาระไปแล้ว แต่นายพรเพชร พบว่ายังมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตีความในมาตรา 8 ขอให้ที่ประชุมสนช.พิจารณาแก้ไขเพื่อให้ถ้อยคำในมาตราดังกล่าวมีความสมบูรณ์และเหมาะสม


  จากนั้นได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ...2507 โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม ดูแลการส่งเสริมปลูกป่าและฟื้นฟูป่า รวมทั้งดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับสิทธิหรือการได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการยึดหรืออายัดบรรดาทรัพย์สินที่บุคคลได้หรือหรือได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้กระทำความผิด เช่นอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลและได้กำหนดบทลงโทษและปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทกำหนดโทษ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่าให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยบทลงโทษมีทั้งจำและปรับ เริ่มตั้งแต่ปรับ 1 หมื่นบาท จนถึง 2 ล้านบาทและโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 20 ปี ขึ้นอยู่กับความผิด
   
   
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นได้พิจารณาเรียงลำดับรายมาตราโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนช.ได้ท้วงติงกรณีที่คณะกรรมาธิการฯได้เพิ่มความในมาตรา 13 เกี่ยวกับการกระทำความผิดในพื้นที่เกินยี่สิบห้าไร่หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ที่เพิ่มคำว่า"พื้นที่ชายฝั่ง" ซึ่งนายวัลลภเห็นว่า คำนิยามคำว่า"ป่า"อาจไม่ได้ครอบคลุมและอาจมีการตีความได้ ซึ่งกรรมาธิการได้ยืนยันซึ่งจะคลอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่ปัจจุบันที่การบุกรุกใช้พื้นที่ หรือทำลายพื้นที่ ซึ่งนายวัลลภไม่ติดใจแต่ขอให้บันทึกไว้ว่า พื้นชายฝั่งให้หมายรวมถึงพื้นที่ชายทะเลด้วย ซึ่งภายหลังพิจารณาเรียงลำดับจนจบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุมมีมติวาระ 3 ด้วยคะแนน 154 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

  วันที่โพสข่าว : 24 มีค. 2559 เวลา 14:57 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.