วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:16 น.
 • 19:02 น. Listen

  เลขาธิการนายกฯ ชี้ "ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี” เป็นเข็มทิศนำประเทศสู่ความเจริญ

         
     
        
  วันนี้ (21มี.ค.) ที่ห้องแถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม และรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำฝ่ายยุทธศาสตร์และการวางแผน ในฐานะประธานกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ได้นำคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึงเป็นสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 16 คน และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี จังหวัดปัตตานี จำนวน 12 คน เข้าพบ พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล
      
  ในโอกาสนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน" ตอนหนึ่งว่า ดังที่ทราบกันแล้วว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศภายหลังจากเกิดความขัดแย้งในสังคม และปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงานเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.เรื่องเร่งด่วน ซึ่งเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลจะเร่งดำเนินการทันที เช่น ปัญหาเรื่องข้าว ยางพารา 2.การมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวในการบริหารประเทศ และขณะนี้ ก็อยู่ระหว่างร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อใช้ในการบริหารประเทศต่อไป และ 3.การวางโรดแมพในการขับเคลื่อนประเทศ ประกอบด้วย งานในกระทรวงและกรมต่างๆ ซึ่งให้ดำเนินการไปตามปกติ งานพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการวางแนวทางการแก้ปัญหาสำคัญๆร่วมกันตามภารกิจ 6 ด้าน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 6 ท่าน กำกับดูแล ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน ด้านทางท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
       
  พล.อ.วิลาศ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่แถลงต่อรัฐสภา ประกอบด้วย 11 ด้านซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ 6 ด้าน ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ มุ่งมั่นทำงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยึดแนวทาง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยเน้นให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย และมีความรักความสามัคคี ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง พร้อมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน ขณะเดียวกัน รัฐบาลใช้แนวทางประชารัฐโดยเน้นที่ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเน้น ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนรักหรือชอบ แต่ขาดความยั่งยืนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญ 
      
  เลขาธิการนายกฯ กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ ได้มอบหมายให้ตนในฐานะเลขาธิการนายกฯ เป็นประธานกรรมการในการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยยึดหลักให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการยึดหลักพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความรู้ และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มี รายได้ระดับสูง นำไปสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อสร้างความสุขของคนไทยซึ่งอยู่ในสังคมที่มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งคาดหวังว่าร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี จะเป็นกรอบในการกำกับการบริหารประเทศเปรียบเสมือนเข็มทิศนำพาประเทศได้ไปสู่สันติสุข มีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย และก้าวสู่สังคมระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสังคมที่น่าอยู่ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติด้วย 
     
   

  วันที่โพสข่าว : 21 มีค. 2559 เวลา 19:02 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!