วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 01:55 น.
 • 14:27 น. Listen

  เพื่อไทยยก 8 เหตุผล ซัด "ร่างรธน.ฉบับมีชัย"     

    
    
                 


  นายคณิน บุญสุวรรณ อดีตส.ส.ร. ปี 40 ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ว่า ภาพรวมโครงสร้างอำนาจตลอดจนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศที่ไม่เน้นความเป็นประชาธิปไตย โดยสรุปหลักการและสาระสำคัญ ได้  8 ประการ คือ 1.อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่เพียงในนามที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรา 3 ของร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น นอกนั้นเกือบจะไม่มีอะไร แม้แต่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรเดียวที่ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง  


  2.พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุขของปวงชนชาวไทย ไม่สามารถที่จะทรงใช้อำนาจ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ได้โดยตรง เพราะทุกอย่างที่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล ได้ดำเนินการจนครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว ยังต้องผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง หรือถึงขั้นถูกยับยั้งมิให้นำขึ้นทูลเกล้าฯได้
      

  3.ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทั้งสามอย่างเป็นรูปธรรมตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ล้วนมาจากการแต่งตั้ง และรวมกันเป็นคณะบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ อันเป็นวิธีการที่ใช้กันใน “ระบอบคณาธิปไตย”  


  4.คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ใช้หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ หลักนิติธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม การปราบปรามการทุจริต และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เป็นข้ออ้างในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ซึ่งเป็นสามอำนาจอธิปไตยของชาติ 5.อำนาจประชาชนถูกลดทอนลงจนเกือบจะเหลือศูนย์ ไม่เฉพาะแต่อำนาจทางการเมืองเท่านั้น แม้แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพก็ยังต้องขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะให้ เพราะทั้งการตรากฎหมายของรัฐสภา การบริหารประเทศของรัฐบาล ตลอดจนการอำนวยความยุติธรรมของศาล ตกอยู่ในความควบคุมโดยองค์กรที่มาจากการแต่งตั้ง และระบบราชการที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน ที่สำคัญประชาชนตรวจสอบไม่ได้
        

  6.สภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี ซึ่งยึดโยงและรับผิดชอบต่อประชาชน มีอำนาจแต่เพียงในเชิงสัญลักษณ์ ปราศจากบทบาทแท้จริง ทั้งในทางนิติบัญญัติและบริหาร 7.นายกรัฐมนตรีที่มาจากส.ส. จะถูกกำจัดพร้อมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ในระยะเวลาอันสั้น และถูกตัดสิทธิตลอดชีวิต เว้นเสียแต่ต้องทำตัวเป็นเด็กดี และ 8.ที่มาและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง ศาลปกครองสูงสุด กกต. ป.ป.ช. คตง. และสตง.มีบทบาทสูงสุดใน กระบวนการยุติธรรมทางการเมือง ล้วนยึดโยงกับศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดและวุฒิสภา ที่มาจากการแต่งตั้ง  จึงจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม  
      
   

  วันที่โพสข่าว : 20 มีค. 2559 เวลา 14:27 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!