วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 13:18 น.
 • 19:53 น. Listen

   "กรธ.” เปิดข้อเสนอ "แม่น้ำ 4 สาย"  

           
   
      
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.40 น. กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้เผยแพร่เอกสารข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงบทเฉพาะการในร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่ส่งมาเมื่อวันที่ 13 มี.ค.59 ด่วนที่สุด ที่ คสช.(สลธ.)/145  ลงนามโดยพล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการคสช. ซึ่งมาถึงกรธ. ในวันที่ 14 มี.ค. เวลา 10.16 น.  
        
                  โดยมีสาระสำคัญ จำนวน 6 หน้า  มีเนื้อหาระบุว่า  จากการประชุมหารือภายในระหว่างหัวหน้า คสช.  นายกรัฐมนตรี ประธานสนช. ประธานสปท. ในการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 มี.ค.59  ซึ่งที่ประชุมเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่โรดแมประยะที่3 พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลและเปลี่ยนผ่านไปสู่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติชุดใหม่ ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ประเทศอาจจะประสบปัญหารุนแรง ความไม่สงบเรียบร้อย และเกิดเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้นใหม่และปัญหาอาจหวนกลับเข้าสู่วงจรเดิม และอาจเป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่ฉุดรังเศรษฐกิจของประเทศ ไม่อาจเติบโตได้ สร้างกับดักทางสังคมที่ชะลอการพัฒนาประเทศ ความเป็นอยู่ของประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนเป็นกับดักทางการเมืองที่สร้างความหวาดระแวงหรือเกลียดชังในหมู่ประชาชน และแยกประชาชนออกเป็นฝักเป็นฝ่าย ผลักดันให้ออกมาประทบกันทั้งทางความคิด วาจา และการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ รัฐบาลก็จะขาดเสถียรภาพ การปฎิรูปและการออกกฎหมาย อาจดำเนินการต่อไปไม่ได้ อันจะทำให้ ระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงล้มครืนลง กรณีเช่นนี้ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคสช.ในการเข้าควบคุมการบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 57
                  คสช.ได้รับฟังความเห็นและข้อแนะนำจากวงการภาคส่วนต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจการเมือง และประชาชนจากหลากหลายตลอดมา เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์แล้ว สิ่งที่วิตกกังวนมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้สูง โดยพิจารณาจากความเคลื่อนไหว และความพยายามของยุคคลบางหมู่ ที่วางแผนเคลื่อนออกมาต่อต้าน ปลุกระดมและแทรกซึมอยู่ทั่วไป เพื่อทำร้ายความชอบธรรมและขัดขวางการดำเนินการต่างๆในการคืนความสงบสุขแก่ประชาชนในขนาดนี้ จึงข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พิจารณา โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เริ่มจัดระเบียบทางการเมืองใหม่ คสช. 
                  ทั้งนี้เห็นว่าในช่วงดังกล่าวควรเขียนรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล ให้มีวุฒิสภา(ส.ว.)ชุดแรก มาจากการสรรหา ให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร คือ 250 คน  เพื่อใช้อำนาจร่วมกับส.ส.500 คนอย่างเหมาะสม โดยส.ว.สรรหา มาจากคณะกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 8-10 คน โดยมีส.ว.มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี  และควรเปิดให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญบางตำแหน่ง ซึ่งมิใช่สมาชิก คสช.ในปัจจุบัน โดยให้มีจำนวนไม่เกิน 6 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.สส.  ผบ.ทบ.  ผบ.ทร.  ผบ.ทอ. ผบ.ตร. และกรณีตำแหน่งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งราชการไป ก็ให้ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่เข้ามาแทน  ทั้งนี้วุฒิสภาในวาระแรกไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี แต่มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ดูแลขับเคลื่อนการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีหน้าที่ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น อภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมตามสมควร และกำหนดวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.ควรให้ใช้บัตร 2 ใบ ใบแรกใช้เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน และให้ใช้เขตเลือกตั้งใหญ่ขึ้น มีส.ส.ไม่เกิน 3 คน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกได้เพียง 1 คน แล้วให้นับคะแนนเรียงลำดับลดหลั่นจนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ ใบที่สอง สำหรับเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน
                  นอกจากนี้ไม่เห็นด้วยที่กำหนดให้ พรรคการเมืองต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี 3 ชื่อ ก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นวิธีที่ใช้ครั้งแรกในโลก อาจจะไม่เหมาะสม และอ่อนไหวต่อระยะเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งอาจทำให้เกิดปัญหาภายหลัง เพราะทำให้เข้มงวด ผู้ถูกเสนอชื่ออาจขัดคุณสมบัติภายหลัง รวมทั้งอาจไม่มีพรรคการเมืองใดไม่ได้เสียงข้างมาก จนต้องจัดรัฐบาลผสม ทำให้ตกลงรายชื่อไม่ได้ จนทำให้เกิดปัญหา อีกทั้งการนำกติกาใหม่ๆมาใช้อาจเป็นอีกกับดักหนึ่งที่ปิดทางออกในยามวิกฤติจนทำให้การเมืองเดินหน้าต่อไปไม่ได้ จึงเห็นว่า ควรงดเว้นไม่นำเรื่องการแจ้งรายชื่อนายกรัฐมนตรี 3 รายชื่อ มาบังคับใช้ช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยให้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล
                  อย่างไรก็ตามคสช.ขอเรียนว่า อย่าได้หวาดระแวงว่าจะมีการสืบทอดอำนาจ คสช.ยินดีจะพ้นจากตำแหน่งและยุติอำนาจหน้าที่ทั้งปวงตามกำหนดเวลาในโรดแมป และในร่างรัฐธรรมนูญและจะไม่เข้ามาก้าวแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ การประคับประคองสถานการณ์ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ รัฐสภาใหม่ ซึ่งรวมถึงวุฒิสภาด้วย   ซึ่งในช่วงท้ายเอกสารช่วงท้ายของเอกสาร ทิ้งท้ายว่า  “เพื่อให้บรรลุเจตนารมย์ในการยึดอำนาจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติ คสช. จึงขอเสนอแนวทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาล ในร่างรัฐธรรมนูญ ตามผลการหารือมาเพื่อกรุณาพิจารณา”     
     
   

  วันที่โพสข่าว : 15 มีค. 2559 เวลา 19:53 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.