วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:28 น.
 • 14:53 น. Listen

  ปลัดมท.หนังสือด่วนผวจ. เร่งตั้งกรรมการแก้ปัญหาภัยแล้ง

                       นายกฤษฎา บุญราช
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึง ผวจ./นอภ.และผต.มท.รวมทั้งผต.กรมในสังกัดมท.ว่า
  ตามที่ได้แจ้งแนวทางการวางมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ
  ไปแล้วนั้นมท.ขอให้จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

  1. หากจังหวัด/อำเภอใดในพื้นที่ประสบเหตุภัยแล้งยังไม่ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด/อำเภอ
  ให้รีบดำเนินการจัดตั้งโดยเร็ว  แล้วแจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ
  มาประชุมหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยให้มีการมอบหมายภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด/อำเภอไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ทั่วถึง
  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
  ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด/อำเภอเป็นประจำทุกสัปดาห์
  เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

  2. ข้อมูลสำคัญที่จังหวัด/อำเภอ
  ต้องรวบรวมไว้ใช้ในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและแผนงานโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
  คือ การสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จริงในพื้นที่
  โดยแยกเป็นข้อมูลน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
  ว่ามีอยู่จำนวนเท่าใด
  และปริมาณน้ำเหล่านั้นสามารถใช้ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอได้เป็นระยะเวลานานเท่าใด
  และหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่จนถึงเดือนมิถุนายน 2559 จะมีแนวทางป้องกัน
  ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างไร

  3. ควรจัดลำดับความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนไว้ตามความสำคัญของปัญหา
  โดยคำนึงถึงการช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภคบริโภค เป็นลำดับแรก
  การช่วยเหลือน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นลำดับรองลงไป

  4. ในกรณีจำเป็นต้องมีการนำน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน
   ควรมีการกำหนดจุดแจกจ่ายและพื้นที่การให้ความช่วยเหลือโดยให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ช่วยดำเนินการให้ทั่วถึงโดยเร็ว
  อย่าให้ซ้ำซ้อนกัน

  5. มีข้อแนะนำในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่ขอให้นำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  คือ

  5.1ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมชลประทาน
  ฯลฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
  กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ฯลฯ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
  เพื่อขอทราบข้อมูลปริมาณน้ำใต้ดินในพื้นที่ว่า
  มีพื้นที่บริเวณใดที่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้บ้าง 

  เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนำมาช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่
  เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชน ได้ร่วมกันทำเหมืองฝาย ฝายทดน้ำหรือฝายชลอน้ำ
  เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน

  5.2 ประสานงานกับหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัด/อำเภอหรือ
  ประปาหมู่บ้าน/ชุมชน และการประปาของเอกชน
  เพื่อแจ้งให้เริ่มใช้มาตรการประหยัดน้ำอย่างจริงจังในการให้บริการประชาชนได้แล้ว
  เช่น การเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลาหรือการชลอความแรง/แรงดันของการจ่ายน้ำเป็นต้น
  ในขณะเดียวกันให้ใช้มาตรการรณรงค์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
  กว้างขวาง และครอบคลุมทุกพื้นที่ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆทุกช่องทาง

  5.3 ให้ประสานงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำภาคที่อยู่ในจังหวัดหรือในพื้นที่ใกล้เคียง
  และ/หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา/มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์/มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
  ฯลฯ ที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด/อำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียง
  เพื่อขอรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำตาม พระราชดำริ สำหรับนำมาใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามความเหมาะสมด้วย

  5.4 ให้ประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกลุ่มประชาสังคมหรือภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
  (best practice) ในการบำบัดน้ำใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก
  (water reuse/ recycle/ reclamation) ที่สามารถช่วยชุมชนในพื้นที่ได้ในปริมาณมากๆมาร่วมกับจังหวัด/อำเภอเพื่อให้วางระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือทำระบบนำไปใช้เพื่อการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป


  6.  การประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (ปภ.) และกระทรวงการคลัง นั้น ให้แยกพื้นที่เป็นรายหมู่บ้าน ตำบล
  อำเภอที่ประสบภัยแล้งให้ชัดเจน อย่าให้เกิดช่องทางการหาประโยชน์ในทางทุจริต

  7. ขอให้จังหวัด/อำเภอ
  รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและวิธีการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหา ให้มท.ทราบทุกระยะด้วย
  โดยแยกเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค/
  การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการขาดแคลนน้ำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
  โดยระบุให้ชัดเจนว่า ส่วนราชการได้ดำเนินการอย่างไร
  รวมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่เข้าร่วมรับทราบสถานการณ์ภัยแล้งจากที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/อำเภอตามข้อ1.ด้วยทุกครั้ง
               ทั้งนี้
  เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
  ไม่สร้างความแตกตื่นเป็นที่สับสนแก่ประชาชนเกินกว่าเหตุ
  โดยเฉพาะการรายงานข่าวสถานการณ์การขาดแคลนน้ำนั้น ควรแยกเป็นปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  หรือการขาดแคลนน้ำเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา
  เพื่อให้สาธารณชนรับทราบบทบาทในการแก้ไขปัญหาของผวจ.และ/หรือส่วนราชการต่างๆ ด้วย

   
   
      อนึ่ง มท. มอบหมายให้ผต.มท.และผต.กรมในสังกัด
  ไปกำกับและตรวจติดตามว่า จังหวัด/อำเภอได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้นได้หรือไม่
  มีปัญหา อุปสรรคหรือประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจาก
  มท.หรือหน่วยงานในส่วนกลางอย่างไร แล้วรายงานให้ มท.ทราบโดยด่วนต่อไป.

  วันที่โพสข่าว : 13 มีค. 2559 เวลา 14:53 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!