วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 13:03 น.
 • 22:03 น. Listen

   กรมชลประทานชี้มีน้ำใช้ถึงเดือนก.ค.

  นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58 ถึงปัจจุบัน มีการใช้น้ำไปแล้วรวมทั้งสิ้น 2,118 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คงเหลือน้ำใช้การได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือนก.ค. 2559 อีกประมาณ 2,820 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักมาใช้รวมกันประมาณวันละ 18 ล้าน ลบ.ม.


  ทั้งนี้ในส่วนของการเพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่ามีพื้นที่ทำนาปรังไปแล้วกว่า 1,975,000 ไร่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 823,000 ไร่ เหลือพื้นที่ที่ยังรอการเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 1,152,000 ไร่ ซึ่งน้อยกว่าปี 2557/58 ที่ผ่านมา เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาล มารณรงค์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าหากทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือนก.ค.นี้


  สำหรับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นนั้น เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างฯเหลืออยู่เพียง 629 ล้านลบ.ม. หรือ 26% ของความจุอ่างฯ โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ จำนวน 48 ล้านลบ.ม. ปัจจุบันมีการวางแผนใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศประมาณวันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำด้านท้ายเขื่อน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนการใช้น้ำอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ เพียงพอใช้ยังชีพไปจนถึงเดือนก.ค. นี้เช่นกัน
   

  ในส่วนของ ผลการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ 26 ก.พ. 59) กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 128,467 คน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,384.32 ล้านบาท แยกเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 28,650 คน ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,290 คน และลุ่มน้ำอื่นๆ 90,527 คน ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กล่าวว่า ปริมาณน้ำที่มีอยู่ใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในปัจจุบันขอยืนยันว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้ตลอดฤดูแล้ง จนถึงเดือนก.ค.นี้จนกว่าฝนใหม่จะมา รวมถึงแหล่งน้ำทุกแห่งของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถที่จะส่งเพื่อการอุปโภคบริโภค(รวมถึงการประปาต่างๆ) และการรักษาระบบนิเวศ ได้อย่างเพียงพอแน่นอน
   

  ส่วนกรณีที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุบทำลายประตูกั้นน้ำคลองส่งน้ำชลประทาน เส้น 1L-2R-5L-2Lบ้านเขาพนมนาง-หนองยายทรัพย์ อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เขาปรง ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จนได้รับความเสียหาย โดยกลุ่มที่มาทุบได้อ้างว่าได้รับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานหัววัง ให้มาทุบประตูน้ำดังกล่าวทิ้ง เนื่องจากไม่มีประโยชน์ ทำให้ชาวบ้านบ่อปั้นและบ้านหนองยายทรัพย์ที่อยู่ท้ายน้ำไม่มีน้ำใช้ ส่งผลให้ชาวบ้านอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจการกระทำของกลุ่มดังกล่าว เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนั้น กรมชลประทานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว พบว่าอาคารที่ถูกทุบเป็นอาคารทดน้ำของคลองส่งน้ำ 1L-2R-5L-2L อยู่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง มีลักษณะเป็นกล่องหรือแนวฝายคอนกรีตใช้สำหรับรักษาระดับน้ำในแต่ละช่วงคลอง เมื่อระดับน้ำเกินสันฝาย น้ำจะล้นข้ามไปยังช่วงคลองต่อๆไป จนถึงปลายคลองส่งน้ำ 


  ซึ่งเป็นการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับไร่อ้อยและใช้ในช่วงปรกติที่มีน้ำไหลผ่านสม่ำเสมอตลอดเวลา แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง มีปริมาณน้ำต้นทุนค่อนข้างน้อย การจัดสรรน้ำได้กำหนดเป็นรอบเวรการส่งน้ำ โดยใน 3 รอบเวรที่ผ่านมา พบว่าปลายคลองสายดังกล่าวไม่ได้รับน้ำ น้ำไปไม่ถึงปลายคลอง เนื่องจากปริมาณน้ำและระยะเวลาที่ได้รับน้ำไม่เพียงพอ อีกสาเหตุหนึ่งมาจากเกษตรกรบางส่วนไม่เคารพกติกาการรับน้ำเป็นรอบเวร มีการสูบน้ำใช้ก่อนและไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ รวมไปถึงมีการลักลอบเปิด-ปิดบานอาคารโดยพละการ
   

  ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จึงต้องวางแผนจัดการน้ำ เพื่อให้ได้รับอย่างทั่วถึงตลอดแนวคลองส่งน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งอัตราการไหลของน้ำและลดเวลาในการเดินทางของน้ำ ให้น้ำสามารถไหลไปถึงปลายคลองส่งน้ำได้ทันตามรอบเวร ทั้งนี้ รวมไปถึงการสกัดลดระดับสันฝายหน้าอาคารทดน้ำบางแห่ง เพื่อเร่งให้น้ำผ่านอาคารไปยังช่วงคลองด้านท้ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่การทุบทำลายอาคารชลประทานตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
   

  ทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุการณ์ตามที่เป็นข่าว ทางเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายอำเภอสองพี่น้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้นำท้องถิ่นในช่วงต้นคลองต่อเนื่องจนถึงปลายคลอง ถึงเหตุผลและความจำเป็นตลอดจนมาตรการบริหารจัดการน้ำ จนเป็นที่เข้าใจและรับทราบข้อเท็จจริงด้วยดี ระหว่างกลุ่มผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายแล้ว

  วันที่โพสข่าว : 9 มีค. 2559 เวลา 22:03 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.