วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 01:35 น.
 • 11:04 น. Listen

  สนช.นัดถกร่างแก้รธน.ชั่วคราวปมประชามติ 10 มี.ค.   

    
    
    
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดประชุมสนช.ในวันที่ 10 มี.ค.เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เป็นผู้เสนอ โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีจำนวน 4 มาตรา มีสาระสำคัญดังนี้
   

  1.เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจ้งครม.และสนช.ทราบ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พร้อมกับให้คณะกรธ.จัดทำคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญๆของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวก และส่งให้กกต.ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่แจ้งครม.
    

  2.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิลงประชามติต้องใกล้เคียงกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสุดท้ายก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับอายุ ให้ผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันออกเสียงประชามติเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

   
  3.การจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ให้ออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบับ โดยต้องกระทำในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ในการนี้สนช. จะมีมติเสนอประเด็นอื่นใดไม่เกินหนึ่งประเด็นที่สมควรให้กกต.จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมไปในคราวเดียวกันด้วยก็ได้ แต่ต้องเสนอภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งจากคณะกรธ.

   
  4.ให้กกต.ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติ ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 90 วันแต่ไม่ช้ากว่า 120 วันนับแต่วันถัดจากวันที่คณะกรธ.ส่งคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้กกต.


   
  5.ในการออกเสียงประชามติ ถ้าคะแนนเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ให้คณะกรธ.ดำเนินการปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับผลการลงประชามติ
   

  วันที่โพสข่าว : 5 มีค. 2559 เวลา 11:04 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!