วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 15:02 น.
 • 17:24 น. Listen

  มหาดไทยสั่ง 62 จว.รายงานภัยแล้งภายในจันทร์หน้า

  เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2559 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรง ขยายพื้นที่ประสบภัยมากขึ้น สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเฉพาะน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจต่อเนื่องไปถึงเดือนพ.ค.รัฐบาลได้ตระหนักเล็งเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อน

  “รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการประเมินสถานการณ์ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคถึงระดับครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบไปจนถึงเดือนพ.ค.ในพื้นที่ 62 จังหวัด โดยยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้” ปลัด มท. กล่าวและว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอุปโภค บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้จังหวัดแจ้งทุกอำเภอดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ลงลึกถึงระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล โดยใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลตั้งแต่จำนวนประชากร ข้อมูลน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สภาพพื้นที่หมู่บ้านว่าตั้งอยู่ในเขต หรือนอกเขตชลประทานรวมถึงข้อมูลการใช้น้ำประปาทั้งประปาภูมิภาค ประปาท้องถิ่น หรือประปาอื่น ๆ จำนวนแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง และบ่อบาดาลในพื้นที่ และคาดการณ์การขาดน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ว่าจะเพียงพอถึงเดือนพ.ค.นี้หรือไม่

  อย่างไรก็ตามให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลรายงานมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 7 มี.ค.นี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลสถานการณ์ทั้งหมดมาบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวมเพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

  “สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ คาดว่าจะแล้งนานกว่าทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้มีการติดตามสถานการณ์และดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดีต้องขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำในทุกกรณี สำหรับในภาคการเกษตรขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ ทั้งในเรื่องการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูก และการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยซึ่งได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อลงไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรมาแล้วอย่างต่อเนื่อง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

  วันที่โพสข่าว : 3 มีค. 2559 เวลา 17:24 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.