วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 03:43 น.
 • 14:57 น. Listen

  กทม.เซ็นจ้างสจล.-มข.ที่ปรึกษาแลนด์มาร์คเจ้าพระยา

  นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ตามนโยบายของรัฐบาล ว่า ขณะนี้กทม.ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยวงเงิน 120 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน หรือจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนก.ย. 2559 โดยที่ปรึกษาโครงการฯได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.59 พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเบื้องต้นจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้รวบรวมจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน นักวิชาการและสื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบการศึกษา สำรวจ และออกแบบฯ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ และความต้องการของประชาชน


  รองปลัดกทม. กล่าวด้วยว่า สำหรับเนื้องานที่ที่ปรึกษาโครงการฯจะต้องดำเนินงานครอบคลุมทั้งงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีขอบเขตการศึกษา 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.การศึกษาจัดทำแผนแม่บทและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งสองฝั่งในเขตกรุงเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร


  2.งานสำรวจออกแบบรายละเอียดในส่วนของพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทางฝั่งละ 7 กิโลเมตร รวมสองฝั่งเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยที่ปรึกษาจะต้องกำหนดรูปแบบโครงการโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตในปัจจุบันของชุมชน ศึกษาผลกระทบทางชลศาสตร์และอุทกวิทยา รวมไปถึงศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 


  และ3.งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการจากกลุ่มชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้มีบทบาทต่อโครงการ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดรูปแบบของโครงการที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่อประชาชนอีกด้วย

  วันที่โพสข่าว : 3 มีค. 2559 เวลา 14:57 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!