วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 18:37 น.
 • 13:55 น. Listen

  “มท.2” มอบนโยบายเร่งพัฒนาบุคลากรของสำนักงานที่ดิน    

    
    
  ที่อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กทม. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารด้วยหลัก สิบ ห้า เก้า ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขาประจำปี 2559 โดยกรมที่ดินจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและจำนวน17 สาขา เพื่อสร้างความรู้ ให้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามแนวทางสำนักงานที่ดินยิ้มแย้ม : Smile Office นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผล เกิดผลสัมฤทธิ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 600 คน
   
  โดยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปี 2559 กรมที่ดินได้ให้บริการประชาชนมาครบ 115 ปี และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาจำนวน 17 สาขา ถือเป็นต้นแบบของกรมที่ดิน ในเรื่องของการให้บริการ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีผู้มาใช้บริการมากที่สุดและมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐได้มากที่สุด จึงเป็นสำนักงานที่ดินที่มีความพร้อมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกรมที่ดินไปสู่มิติใหม่ในอนาคต
    
  “ขอเน้นย้ำให้บุคลากรของกรมที่ดินทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากรมที่ดินในทุกมิติบนแนวทางของการบริการด้วยใจ ถูกต้อง ทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม ไม่สร้างเงื่อนไขในการให้บริการ บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา” รมช.มหาดไทย กล่าวและย้ำว่า ข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้นำหลัก 5 ร่วมมาใช้ในการทำงานราชการ คือ 1.ร่วมคิด 2.ร่วมทำ 3.ร่วมรับผิดชอบ 4.ร่วมติดตามประเมินผล และ 5.ร่วมแก้ไขปัญหามุ่งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้ทราบถึงภารกิจของสำนักงานที่ดิน ช่วยกันสร้างความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน
    
  รมช.มหาดไทย กล่าวต่อว่า สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาผสมผสานกับหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการ บูรณาการและเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้หลักคุณธรรม ตามปณิธานของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยเราจะดูแลพื้นดิน ในกรุงเทพมหานครทั้งเก้าแสนไร่ด้วย 18 + 9 รอยยิ้ม” ที่หมายถึง กระบวนการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนผู้ขอรับบริการเกิดรอยยิ้มจำนวน 18 กระบวนการ และกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรผู้ให้บริการเกิดรอยยิ้ม จำนวน 9 กระบวนการ คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรของกรมที่ดินที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติประจำตัวในการให้บริการประชาชน
    
  รมช.มหาดไทย กล่าวอีกว่า ทางกรมที่ดินได้กำหนดหลักในการปฏิบัติงานในแก่บุคลากรในปี 2559 เพื่อพัฒนากรมที่ดินสู่มิติใหม่ 9 วาระงานที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ 1.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 2.บริการดีไม่มีทุจริต 3.เอกสารสิทธิออกถูกต้อง 4.มอบของขวัญปีใหม่ 5.คิวรังวัดให้ลดเวลา 6.ประชาชนมีความสุข 7.เชิดชูคนดีมีความคิดสร้างสรรค์ 8.ศูนย์ข้อมูลทันสมัยระดับชาติ และ 9.เพิ่มบทบาทช่างรังวัดเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนงานทุกภารกิจของกรมที่ดินให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่จะได้รับบริการที่ดีต่อจากนี้ไป
    

  วันที่โพสข่าว : 27 กพ. 2559 เวลา 13:55 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!