วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 13:05 น.
 • 11:25 น. Listen

  “กรธ.”ยังไม่ปรับแก้หมวดการเมือง    

   
   
   
                                    
                   นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่าการประชุมของกรธ. วาระพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตราตามที่มีผู้เสนอความเห็น ล่าสุดนั้นได้เข้าสู่กลุ่มมาตราว่าด้วยโครงสร้างทางการเมืองแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแต่ละมาตรานั้นจะปรับแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอใด เนื่องจาก กรธ. ยังประมวลความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามาโดยวางหลักการพิจารณาคือ สิ่งใดบ้างที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือความได้เปรียบหรือเสียเปรียบให้กับฝั่งการเมืองใดโดยประเด็นดังกล่าวนั้นกรธ.แต่ละคนได้แสดงความเห็น ทักท้วงในประเด็นรายละเอียดที่ควรกำหนดไว้ให้ชัดเจน เช่น นายอัชพร จารุจินดา กรธ. เสนอให้พิจารณารายละเอียดของการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่เนื้อหาที่สำคัญกลับมาเขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เช่น รายละเอียดของกลุ่ม วิธีการเลือก แทนการบัญญัติให้ไปเขียนไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นต้น    
      
  ทั้งนี้มีประเด็นส่วนของรายละเอียดที่กรธ.พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนคือการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอายุ 18 ปี ในวันที่จัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนได้ให้ข้อสังเกตว่า จะถือว่าอายุครบ 18 ในการเลือกตั้งรอบใดบ้าง เพราะในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้ในกรณีที่เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้เลื่อนวันเลือกตั้ง อาจทำให้เป็นปัญหาได้ ที่ประชุมจึงปรับเนื้อหาให้ชัดเจนคือ อายุครบ 18 ปีในวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไปที่ได้ประกาศไปในคราวแรก
               
                  นายอุดม กล่าวด้วยว่าสำหรับสาระสำคัญของการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในหมวดที่ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐนั้น กรธ. ได้ปรับปรุงในมาตรา 60  ว่าด้วยการให้บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นแนวทางให้รัฐตรากฎหมายและกำหนดนโยบาย โดยกรธ.ได้ตัดคำว่า“ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ” ออกไป ตามที่ภาคประชาชนท้วงติง ทำให้เนื้อหาในหมวดดังกล่าวประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องรัฐได้หากรัฐไม่ดำเนินการ และมาตรา 72 ว่าด้วยข้อกำหนดให้รัฐจัดระบบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งกรธ. ได้ปรับถ้อยคำให้ชัดเจน ซึ่งมีถ้อยคำระบุถึงการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคไว้ด้วย ตามที่ทางกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้วงติงมา
                   
                 นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ. กล่าวถึงประเด็นการพิจารณาในกลุ่มหมวดว่าด้วยการเมือง ว่าที่ประชุมยังไม่ได้ลงรายละเอียดแก้ไขเป็นรายมาตรา เพราะต้องนำข้อเสนอของภาคส่วนต่าง ๆ มาพิจารณาว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาพรวมของข้อเสนอนั้นพบว่าเป็นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ประชาชน เช่น การใช้เขตเลือกตั้งแบบเขตใหญ่หรือการเสนอให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกส.ส.เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ และมองว่าการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวที่กรธ.กำหนดเป็นการตัดสิทธิของประชาชน ทั้งที่ในข้อเท็จจริงการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนไม่ได้ถูกลิดรอน และการใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เหตุผลอย่างที่สุดก่อนตัดสินใจเลือกผู้แทน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะปรับแก้ไขอะไรบ้าง ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. ได้ฝากให้กรธ.แต่ละคนนำความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณา และช่วยพิจารณาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอใดที่เป็นเหตุและเป็นผลที่ดีกว่าสิ่งที่กรธ.กำหนด
           
   

  วันที่โพสข่าว : 27 กพ. 2559 เวลา 11:25 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!