วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 18:41 น.
 • 16:38 น. Listen

  มท.1 เร่งมอบนโยบาย อปท.17 จังหวัดภาคเหนือ

   
  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้มาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 17 จังหวัด ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมกว่า 3,300 คน
  พล.อ.อนุพงษ์ เปิดเผยว่า ความคาดหวังของรัฐบาลที่มีต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560 -2579 เพื่อวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
  ทั้งนี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นอย่างดี รวมไปถึงความเร่งด่วนของปัญหา สิ่งสำคัญคือจะต้องยึดหลักข้อเท็จจริง โดยไม่มีการบิดเบือนหรือจัดทำโครงการที่ตอบสนองบุคคล หรือกล่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก และหน้าที่สำคัญขององ์กรปกรองท้องถิ่นคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชมชน สังคม และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว รวมไปถึง ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  นอกจากนั้น วาระแห่งชาติที่องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ อปท.จะต้องร่วมดำเนินการสนับสนุน อาทิ การปกป้องและเทิดทนสถาบัน สร้างคามปรองดองสมานฉันท์ และรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาการค้ามนุษย์ นอกจากนั้นด้านความสะอาด โดยเฉพาะปัญหาขยะ และส้วมสาธารณะ นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และสิ่งเร่งด่วนที่เกิดปัญหากระทบ โดยเฉพาะ พื้นที่ภาคเหนือที่จะต้องสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนโดย อปท.จะมีหน้าที่ลงไปสร้างความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ดูแลของตนเอง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ รวมไปถึงการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและหมอกควันจากไฟป่า ที่มีการบูรณาการร่วมมือจนเห็นผลน่าพึงพอใจ แม้ว่าปีนี้จะแล้งจัดกว่าทุกปี แต่กลับพบว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากลับมีแนวโน้มที่ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา
  พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ช่วงหนึ่งเดือนก่อนเลือกตั้ง ซึ่งมีเวลาน้อย อยากให้งานออกมาเป็นรูปธรรมที่สุด หลาย ๆ งานของทุกกระทรวงต้องบูรณาการร่วมกัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด นายอำเภอ รวมไปถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตนจึงมาเรียนให้อปท.ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายการปฏิบัติงานอย่างไร โดยจะทำงานยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายปี จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนความมั่นคง แผนปฏิรูป
  ดังนั้น การอธิบายให้อปท.เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้พูดถึงปัญหาสำคัญของชาติ เช่น การสนับสนุนให้ประชาชนยึดถือแนวทางการใช้ชีวิตตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง ปัญหาเรื่องความปรองดองก็เป็นอีกเรื่องที่ ตนฝากให้ผู้บริการองค์กรท้องถิ่นดูแล ส่วนปัญหาระดับภูมิภาคคือเรื่องหมอกควัน ซึ่งรัฐบาลกังวลด้านผลกระทบต่อการคมนาคม แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทำได้ยาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ตนเองเห็นว่าหน่วยงานทางภาคเหนือสามารถจัดการปัญหานี้ได้ดี มีโครงการดี ๆ ที่จะลดการเผาได้เยอะ ต้องขอชมเชย
  ส่วนเรื่องของปัญหาที่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุมมาแล้ว ตนก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา เรื่องการของบประมาณแล้วติดขัด ซึ่งรัฐบาลอยากให้ท้องถิ่นนำงบประมาณที่ได้มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์เต็มที่ อย่างเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ต้องเอางบประมาณตรงนี้ไปใช้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ถ้าของบประมาณแล้วติดขัด อาจต้องไปขอจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่วยผลักดัน
  “ส่วนด้านการเสนอรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ทุกคน แต่วิธีการต้องทำให้ถูกต้อง มิใช่รวมกลุ่มกันมาแล้วมาเสนอ สามารถเสนอกับศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ หรืออย่างง่ายที่สุด คือไปบอกตำรวจก็ได้ ซึ่งตำรวจก็จะไปแจ้งต่อยังผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนจะแจ้งมาทางกระทรวงมหาดไทย แล้วผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็จะเสนอต่อที่ประชุมให้เอง”พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว
   

  วันที่โพสข่าว : 19 กพ. 2559 เวลา 16:38 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!