วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 เวลา 09:11 น.
 • 16:15 น. Listen

  “มท.”แจงคืบยอดเม็ดเงิน 4 โครงการกระตุ้นศก.ช่วยปชช.

  นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยและโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมถึงมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ว่า ขณะนี้กลไกของมหาดไทยในพื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมาตรการอย่างเร่งด่วน ซึ่งได้มีการกระจายเม็ดเงินลงสู่พื้นที่ มียอดรวมการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเป็นจำนวนเงิน 7,913.44 ล้านบาท เป็นข้อมูล ณ 9 ก.พ. 59 โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้


  1.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 120,198 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.07 จำนวนเงินที่อนุมัติแล้ว 35,423.60 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,021.87 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน 7,979.54 ล้านบาท , 2.มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อนุมัติและจัดสรรงบประมาณแล้วจำนวน 3,827 โครงการ เป็นเงิน 3,200.968 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,297.19 ล้านบาท และอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน 712.35 ล้านบาท


  3. โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดสรรงบประมาณจำนวน 421 รายการ เป็นเงิน 254.28 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด เบิกจ่ายแล้ว 83.51 ล้านบาท และอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน 65.68 ล้านบาท , 4.มาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ทาง มท. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,490 รายการ เป็นเงิน 2,565.80 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 2,286.44 ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายแล้ว 1,474.10 ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด


  โฆษกมท.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามหาดไทยได้จัดทีมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และพบว่าในบางพื้นที่ยังประสบปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากกระบวนการบริหารงาน เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงการ รายละเอียดในการขอใช้ที่ดินกับส่วนราชการหรือปัญหาด้านบุคลากร เป็นต้น ดังนั้นมหาดไทยได้นำข้อมูลดังกล่าว มากำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้บูรณาการการบริหารงานร่วมกัน โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดหรืออำเภอเข้าร่วมดำเนินการทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร หรือด้านอื่น ๆ ให้ลงไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทำงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดูแลทุกโครงการให้เกิดความโปร่งใส โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด


  “กระทรวงมหาดไทยได้ประสานกรมบัญชีกลางให้ขยายเวลาการให้บริการแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามระยะเวลา โดยให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ถือเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีลักษณะการดำเนินการที่ดี เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน” รองปลัดมหาดไทย กล่าวและย้ำว่า สำหรับโครงการที่ทำไปแล้วมีประโยชน์กับประชาชนมาก เช่น โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาอาชีพ และโครงการสร้างงานสร้างรายได้ เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้จะนำไปเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นต่อไป

  วันที่โพสข่าว : 13 กพ. 2559 เวลา 16:15 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.