วันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน 2560 เวลา 17:46 น.
 • 16:02 น. Listen

  “นายกฯ”เขียนจม.ข่าวแจง 3 หลักการปฏิรูป   

    
    
   
  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เขียนบทความ"จากใจนายกรัฐมนตรี" ลงจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" ฉบับวันที่ 20 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยมีเนื้อหาว่า "Rome wasn't built one day" หมายถึงกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ฉันใดก็ฉันนั้น ประเทศไทยแม้จะถูกสร้างมานานแล้ว แต่ก็ไม่อาจหยุดนิ่ง การปฏิรูปประเทศยังคงจำเป็นอยู่เสมอ เพื่อให้คนไทยและชาติไทยไม่พลัดหลง ตกหล่น จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ผมยึดในหลักการสำคัญคือ 1.การวางรากฐานการพัฒนาต้องมั่นคง ไม่สั่นคลอน และยั่งยืน 2.การพัฒนาพื้นฐานการขับเคลื่อนประเทศ ต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน บนหลักวิชาการ ไม่ไร้ทิศทาง 3.การอาศัยประชารัฐเป็นฐานคิดในการทำงานร่วมกัน พึ่งพา แลกเปลี่ยน ส่งเสริมเติมเต็ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน

   
  สิ่งสำคัญที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เพื่อให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ มีดุลยภาพกับการปฏิรูปในมิติอื่นๆ ทั้งการเมือง สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 3 ฐาน คือ 1.โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง ทางบก ราง น้ำ อากาศ สำหรับการขนย้ายคนส่งสินค้า เชื่อมโยงชุมชนเขตเศรษฐกิจ คลัสเตอร์ นิคมต่างๆของเรากับประเทศเพื่อนบ้าน พันธมิตรอาเซียน และทุกภูมิภาคของโลก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี การทำธุรกรรมการประกอบธุรกิจ ด้านบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบ สร้างสมดุล ทั้งน้ำกิน น้ำใช้ ภาคการผลิตและรักษาระบบนิเวศปากอ่าวไทย ด้านพลังงานลดการนำเข้า ลดการพึ่งพา สร้างความเข้มแข็งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์ฟราร์ม ด้านกำจัดขยะมูลฝอย สร้างมูลค่า เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเช่น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น

   
  2.บรรทัดฐานทางสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อให้ประชาชนคนไทยรู้เท่าทัน ตระหนัก ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก รู้สิทธิ์ หน้าที่ เสรีภาพในกรอบของกฎหมาย และการเป็นพลเมืองดี อาทิ วินัยการจราจร เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิส่วนบุคคล เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่มีจิตสาธารณะ 


  3.มาตรฐานสากลของนวัตกรรมสินค้าและบริการ จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับน่าคบค้าสมาคมด้วย ไม่เป็นจระเข้ขวางคลอง ที่คอยขัดขวางการพัฒนาหรือ เพิกเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา พันธะสัญญา พิธีสาร และข้อตกลงต่างๆแต่ก็ไม่ไร้จุดยืน ยอมถูก “สนตะพาย” ชี้นำ แสวงหาประโยชน์จนกลายเป็นไม้หลักปักเลน ทิ้งหลักการ ต้องผสมผสานสร้างความกลมกลืนโดยไม่ละเลยเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะความเป็นสยามเมืองยิ้มที่ชาวโลกประทับใจและคุ้นเคย ทั้งนี้ การให้ความรู้ การสร้างความเป็นมืออาชีพของทรัพยากรมนุษย์จำเป็นอย่างที่สุดต้องปฏิรูป และคุ้มค่าอย่างยิ่งแก่การลงทุน สำหรับการสร้างชาติ โดยไม่สามารถคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เลย
   

  วันที่โพสข่าว : 12 กพ. 2559 เวลา 16:02 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.