วันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน 2560 เวลา 17:46 น.
 • 07:18 น. Listen

  ผบ.ตร.สั่งชะลอการแต่งตั้งรองผบก.-สว. ตามม.44ของ คสช.

  เมื่อเวลา 21.30 น. คืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 7/2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการยุติธรรม สมควรปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนวจหน้าที่ในการสอบสวนเสียใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบการบังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันจะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในงานการสอบสวน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้


  ข้อ 1.ให้ยกเลิกความใน(4) ของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557และให้ใช้ความต่อไปนี้


  (4) วางระเบียบหรือคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น” ข้อ 2.ให้ยกเลิกความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


  มาตรา 44 ตำแหน่งข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้ 1.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2.จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 3.ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 4.ผู้บัญชาการ 5.รองผู้บัญชาการ 6.ผู้บังคับการ 7.รองผู้บังคับการ 8.ผู้กำกับการ 9.รองผู้กำกับการ 10.สารวัตร 11.รองสารวัตร 12.ผู้บังคับหมู่ 13.รองผู้บังคับหมู่”


  ข้อ 3.ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บังคับการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปในส่วนราชการต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช.ก่อน” ซึ่งหนังสือดังกล่าวของคสช.มีคำสั่งทั้งหมด 11 ข้อ ตามเอกสารข้างต้น ซึ่งคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


  ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้ยังมีหนังสือบันทึกข้อความ ส่วนราชการ ตร. ที่ 0009.231/ว9 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ส่งให้สังกัด สง.ผบ.ตร. ตามที่หนังสือ ตร.ที่ 0009.213/ว6 ลง 28 ม.ค. 59 แจ้งแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.ถึงรองผบก. วาระประจำปี 2558 ให้ทุกหน่วงงานดำเนินตามคำสั่งแต่งตั้งใน 26 ก.พ. 59 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค. 59 โดยพร้อมกันนั้น เนื่องจากหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน อันส่งผลให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ในวาระการแต่งตั้งประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามเจตนารมณ์ของคำสั่ง คสช. ดังกล่าวข้างต้น จึงให้ดำเนินการดังนี้


  1.ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ในวาระการแต่งตั้งประจำปี 2558 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนที่ผ่านการทดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นประจำปี 2558 และที่เกี่ยวพันกัน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่คำสั่งหัวหน้าคสช.จะมีผลบังคับใช้ 

  2.ให้ สกพ.เป็นเจ้าของเรื่องรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ดังกล่าว พร้อมจัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ลงชื่อท้ายคำสั่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร

  วันที่โพสข่าว : 6 กพ. 2559 เวลา 07:18 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.