วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:34 น.
 • 13:03 น. Listen

  “มีชัย”ลั่นไม่แก้บทโหดในร่างรธน.ปมห้ามคนโกงเลือกตั้ง

    
   
                   
                    เครือข่ายขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (วีมูฟ) พร้อมด้วยสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี (ตพส.) ในประเทศไทย จัดเวทีอภิปราย เรื่อง รัฐธรรมนูญ การปฏิรูปประเทศและการมีส่วนร่วมของประชาชน   โดยมีประชาชนเครือข่าย และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อาทิ นางนรีวรรณ จินตกานนท์, นายบรรเจิด สิงคะนเติ เข้าร่วมประมาณ 80 คน
                         
                  โดยงานดังกล่าวนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวปาฐกถานำ เรื่อง รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตอนหนึ่งว่ามีผู้ทักท้วงว่า ร่างรัฐธรรมนูญขาดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย ตนจะรับไปพิจารณาและปรับแก้ไขในช่วงปรับปรุงเนื้อหา แต่ไม่สามารถเขียนได้ในทำนองที่สื่อถึงปริมาณประชากรได้เพราะกังวลว่าอาจเกิดความผิดพลาดด้านการดำเนินนโยบายเช่น กำหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งผู้หญิงลงเลือกตั้งจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่าใดแต่หากผู้หญิงไม่ผ่านการเลือกตั้งตามจำนวนอาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นกรธ.ได้เขียนให้คำนึงถึงความต้องการและโอกาสของผู้หญิงที่ด้วย ดังนั้นการปรับแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิทางเพศจะเขียนเพื่อเห็นถึงความจำเป็นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
                              
                  นายมีชัย กล่าวด้วยว่าการทำงานของกรธ.ในการยกร่างรัฐธรรมนูญมองภาพรวมปัญหาของประเทศในอดีต โดยสรุปได้ 3 สาเหตุที่ต้องมุ่งปฏิรูปให้ได้ และต้องแก้ไขให้สำเร็จ คือ 1.ปัญหาคนขาดวินัยรุนแรง ปัจจุบันมีคนที่คิดถึงสิทธิตนเองโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น โดยแนวทางที่เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญคือปฏิรูปการศึกษา ด้วยการกำหนดเป้าหมายการศึกษา คือ เป็นคนดี, มีวินัย, มีใจรักชาติ และสามารถเรียนได้จนเกิดความชำนาญตามความถนัด ซึ่งกำหนดกรอบไว้ในบทเฉพาะกาลว่าต้องปฏิรูปการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ด้วยการบูรณาการการศึกษาให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทั้งนี้มีผู้เล่าให้ตนฟังว่าที่เวียดนามก่อนนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับให้ทำการบ้านวันละ 3 ข้อ  คือ ทำความดีอะไรบ้าง, กลับไปบ้านช่วยทำอะไรให้พ่อแม่ และ เห็นใครทำผิดบ้าง ซึ่งมีสาระที่ซ่อนอยู่คือการสร้างคนเป็นคนดี เป็นคนกตัญญูและสร้างวินัย โดยตนนำกลับมาคิดว่าอาจเป็นวิธีที่สร้างคนและควรนำมาปรับใช้บ้าง 
    
  ขณะที่ประเด็นสิทธิเสรีภาพที่กรธ. ได้ปรับรูปแบบการเขียน ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตราบใดที่รัฐธรรมนูญกฎหมายไม่ห้าม  ส่วนที่ไม่ได้เขียนไว้เหมือนรูปแบบเดิม ได้ย้ายไปอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ เพื่อกำหนดหน้าที่ให้รัฐต้องดำเนินการ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับสิ่งที่เคยเป็นสิทธินั้นโดยอัตโนมัติและเมื่อรัฐไม่ทำประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องได้ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม กำหนดให้รัฐต้องรับฟังความเห็นประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการกระทำการใด ๆ ต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรเพื่อกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  ดังนั้นประเด็นสิทธิ และเสรีภาพต้องดูเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญให้รอบด้านด้วย ทั้งนี้การใช้สิทธิ และหน้าที่ของทุกคนต้องคำนึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของคนอื่นเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ 
    
  2.การขาดความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเหตุผลสำคัญคือคนขาดวินัย และตำรวจมีปัญหาเพราะไม่สามารถทำงานตามภาระกิจของตนเองได้ โดยทำงานตามคำสั่งของผู้มีอิทธิพลเหนือตำรวจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดคุณธรรมของการบริหารงานโดยสิ้นเชิง การแต่งตั้งตำรวจเกิดจากการวิ่งเต้นมากกว่าความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายจึงหย่อนยาน คนขาดการเคารพในวินัยจึงนำไปสู่การทุจริต  และ3.ปัญหาการทุจริต  โดยตนมองว่าหากปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไป ในระยะ 10 ปี ประเทศไทยจะหมดตัว สำหรับมาตรการทุจริตที่เคยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  คือ มาตรการการถอดถอนแต่ที่ผ่านมาไม่เคยถอดถอนใครได้ จากการวิเคราะห์ของกรธ. เป็นเพราะภาวะของคนไทย ที่มีความเมตตา, กรุณา, มุทิตา และอุเบกขา ใครมายกมือไหว้ก็ใจอ่อน จึงถอดถอนใครไม่ได้ ดังนั้นกรธ.จึงปรับวิธีถอดถอน เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส. เพื่อให้บังคับใช้เมื่อใครขัดคุณสมบัติ หรือ ทำผิดกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่ง หากมีข้อสงสัยให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
     
  นายมีชัย กล่าวด้วยว่าปัญหาการทุจริตต้องเขียนกันไว้ในรัฐธรรมนูญให้ถูกทาง หากทำไม่สำเร็จตนคิดว่าบ้านเมืองไปไม่ได้และคนจะทะเลาะกันไม่หยุด ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญจึงกำหนดตายตัวไว้ว่าสิ่งใดที่เป็นการทุจริตและคนที่ประพฤติลักษณะทุจริตห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมือง รวมถึงบางเรื่องที่ไม่มีกฎหมายห้ามแต่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำ เช่น รัฐมนตรีเข้าไปเล่นการพนันที่ต่างประเทศ ช่วงวันศุกร์-อาทิตย์ ซึ่งไม่มีกฎหมายห้ามเล่นการพนันตราบใดที่การพนันได้รับอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ เพราะหากรัฐมนตรีเสียพนันสูญเงิน 200 -300 ล้านบาทแล้วจะไม่รีดนาทาเร้นกับคนที่อยู่ใกล้ชิด  ดังนั้นกรธ. จึงเขียนให้สร้างมาตรฐานจริยธรรม ที่ต้องกำหนดว่าพฤติกรรมใดบ้างไม่เหมาะสม พร้อมแยกให้เห็นชัดเจนว่าพฤติกรรมใดที่ละเมิดถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และอย่ากลับมาอีก หรือบางความผิดที่ศาลตัดสินว่ากระทำความผิด แม้จะไม่ลงโทษให้จำคุก เช่น ผิดฐานฟอกเงิน ผิดฐานเป็นเจ้ามือการพนัน ผิดฐานค้ายาเสพติด ถือว่าไม่ควร 
                  
                  “คนเขาโกรธมา ว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้โหด ผมเพิ่งอธิบายให้เขาฟังถึงเหตุผลว่าเพราะมีกรอบให้กรธ.ทำ ข้อหนึ่งคือ ต้องมีมาตรการและกลไกป้องกันคนที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริตการเลือกตั้ง หรือกระทำความผิดเข้ามาเป็นฝ่ายการเมืองโดยเด็ดขาด ดังนั้นคนที่ค้าน ก็ค้าน แต่ในใจเขาไม่กล้าพูด เขาไม่รู้ว่าร่างอีกกี่หนก็จะมีเรื่องนี้ไว้ และจะมีมากขึ้นเพราะใน 4 เดือนที่ผ่านมาเราคิดได้แค่นี้ หากไปร่างใหม่เขาจะเอาสิ่งที่เราคิดไปใส่เป็นฐานและคิดต่อ ร่างอีก 3 หนจะมีแต่เรื่องนี้ เพราะคิดได้อีกเยอะ  เขาก็คิดว่าพ้นโทษหรือพ้นเวลาไปแล้วทำไมต้องมาเอาเรื่อง ต้องไปย้อนดูคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน ที่เขียนไว้ 100 ปีที่ผ่านมา กำหนดว่าผู้ใหญ่บ้านต้องคำพิพาษาว่าทำผิดรุกป่า รุกที่ดินสาธารณะ ยาเสพติด ผิดเกี่ยวกับศุลกากร ห้ามเป็นผู้ใหญ่บ้าน ไม่ว่าจะล้างมลทินมากี่ครั้ง เพราะล้างโทษ แต่ไม่เคยล้างความคิด ใครผิดอย่างไรก็ถือว่าผิดอย่างที่เคยทำแล้วนี่คนที่จะเป็นส.ส.ที่ออกกฎหมาย คนเป็นนายกฯฐานะผู้นำ คนเป็นรัฐมนตรีที่ต้องการปกครองบ้าน พ้นมา 2 ปีแล้วกลับมาอีกก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นมันก็ถูกแล้วที่รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 กำหนดห้ามไม่ให้กลับมาเลย เราก็ค่อย ๆ คิดว่ามีกฎหมายอะไรบ้าง เรามีเวลากระชั้นชิดก็คิดกฎหมายได้ 3-4 อย่าง หากให้เวลาต่อไป หรือมีคนรุ่นใหม่มาร่าง อาจคิดได้ 10-20 อย่าง มีกฎหมายอีกจำนวนไม่น้อย ที่จะทำในลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น เช่นความผิดลักษณะจิตที่มุ่งร้ายต่อประชาชน ต่อคนด้อยโอกาสต่อกัน เป็นต้น” นายมีชัย กล่าว
                     
                  นายมีชัย กล่าวว่าสำหรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทยที่ต่างชาติไม่เข้าใจ เช่น เด็กกราบไหว้พ่อแม่ที่พื้น เขามองว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บกพร่อง ดังนั้นหลายอย่างที่ประเทศอเมริกาคิดใช้ไม่ได้กับคนไทย หากให้มากยุ่งมาก ๆ โลกทั้งโลกจะเดือดร้อน เพราะถึงเวลาจริงอเมริกันไม่ได้ดีอย่างที่คิด เช่น เมื่อโรฮิงญามาเมืองไทย เขาเรียกร้องให้รับไว้  แต่พอกลุ่มแม็กซิกันจะเข้าไปประเทศอเมริกาเอาปืนยิงไล่ไปและบอกว่ารับไม่ได้เนื่องจากมาจำนวนมากแล้ว ดังนั้นความต่างกันอยู่ที่ตรงไหน ดังนั้นวิธีคิดของเขานำมาใช้มากไม่ได้
                      
   

  วันที่โพสข่าว : 30 มค. 2559 เวลา 13:03 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!