วันอังคารที่  19 กันยายน 2560 เวลา 20:39 น.
 • 18:41 น. Listen

  มติครม.แต่งตั้งโฆษกกระทรวง+หน่วยงาน+กรรมการ

  เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน (เพิ่มเติม) จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้ 1.กระทรวงการต่างประเทศโฆษก นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โฆษก นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.กระทรวงคมนาคมโฆษก นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รองโฆษกและนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี 
   
  4.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โฆษก นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5.กระทรวงพลังงาน โฆษก นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รองโฆษก นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 6.กระทรวงวัฒนธรรม โฆษก นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองโฆษก นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 7.กระทรวงอุตสาหกรรม โฆษก นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
   
  8.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โฆษก นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 9.กระทรวงแรงงาน โฆษก นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 10.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โฆษก นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 11.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โฆษก นางสาวชลิดา โชไชย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
   
  12.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษก นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษก นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม กองพุทธศาสนศึกษา

  13.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โฆษก พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)รองโฆษก พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พลตำรวจตรี ทรงพล วัธนะชัย ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล6พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ ผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค1กองการต่างประเทศ พันตำรวจโท ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้กำกับการฝ่ายกิจการการฝึกอบรมวิทยาลัยการตำรวจ ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายวิทยา สุริยะวงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ตามนัยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 จำนวนรวม 10 คน ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการ 2.ศาสตราจารย์สุทัศน์ ยกส้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.นายบุญชู ปโกฏิประภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7.ศาสตราจารย์โมไนย ไกรฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 9.นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 10.นางปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 เป็นต้นไป คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งนายชลธิศ สุรัสวดี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แทน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ที่ขอลาออก
   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายธงรบ ด่านอำไพ ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (เพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง)
   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้ 1.นางสุวรรณี คำมั่น 2.นายกำจร ตติยกวี 3.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 4.นายสุภกร บัวสาย โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งในครั้งนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

  วันที่โพสข่าว : 26 มค. 2559 เวลา 18:41 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.