วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 13:05 น.
 • 18:02 น. Listen

  “ครม.”เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าขยะ

   
  พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ต่อไปทั้งนี้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้การเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในพื้นที่ของตน โดยราชการส่วนท้องถิ่นจะทำร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือเอกชนภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้องค์กรของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการ เก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
    
  “ปกติจะมีเอกชนเข้าไปเก็บขยะแล้วเก็บเงิน ต่อไปนี้ทำไม่ได้เพราะเขาห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเป็นธุรกิจหรือคิดค่าตอบแทนเป็นค่าบริการไม่ได้ เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา ท่านก็ต้องไปรับหน้าเสื่อเอาเองถ้าจะมีการเก็บค่าบริการ ก็ต้องรับภาระว่าวันข้างหน้าเขาจะเลือกท่านอีกหรือไม่ และกฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดบทลงโทษด้วยถ้าใครไม่ปฏิบัติตามมีทั้งโทษจำคุก3เดือน และปรับไม่เกิน5หมื่นบาท ”พล.ต.สรรเสริญ กล่าวและว่า พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข

  วันที่โพสข่าว : 12 มค. 2559 เวลา 18:02 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!