วันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2560 เวลา 06:10 น.
 • 19:27 น. Listen

  “กรธ.”ผ่านพิจารณาร่างรายมาตราวันแรก 50 มาตรา  

   
   
   
  ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) วาระพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในวันแรก ได้ผ่านการพิจารณารายมาตรารวมทั้งสิ้น 50 มาตรา โดยเนื้อหาอยู่ในส่วนของหมวด 1 บททั่วไป, หมวด 2 พระมหากษัตริย์ และหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ในช่วงค่ำ กรธ. ได้ใช้เวลาพิจารณาเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการมีสิทธิ และเสรีภาพต่อการส่วนร่วมของปวงชนชาวไทยต่อการดำเนินในหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรท้องถิ่น นอกจากนั้นในส่วนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง กรธ. ได้พิจารณาปรับบทบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้สิทธิและเสรีภาพกับบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้สิทธิบุคคลดังกล่าวสามารถมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการองค์กรของพรรคการเมืองได้ ซึ่งปรับจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเดิมในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่ให้สิทธิรวมตัวเพื่อจัดตั้งแต่ไม่ได้บัญญัติถึงการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ

   
  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในช่วงท้ายที่ประชุมได้ยกร่างบทบัญญัติว่า ด้วยการห้ามไม่ให้ใช้สิทธิและเสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง หรือกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติในเนื้อหา เนื่องจากมีผู้เสนอให้ทบทวนความจำเป็นของการเขียนเนื้อหาดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมา 15 ปี พบว่าการเขียนบทบัญญัติดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทางความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างการเมืองสองขั้ว ทำให้ที่ประชุมจึงยกการพิจารณาไปต่อในวันที่ 12 ม.ค. ต่อไป
    

  วันที่โพสข่าว : 11 มค. 2559 เวลา 19:27 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!