วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:35 น.
 • 21:31 น. Listen

  หัวหน้า คสช. ใช้ ม. 44 ปลดบอร์ด สสส. กราวรูด  

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 ม.ค 2559 ได้ลงประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1 / 2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 สรุปได้ว่า โดยที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งตามความในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16 /2558 ประกอบกับจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปราชการแผ่นดิน
   
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
  ข้อ 1  ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการ หรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว 
   
  กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา (จำนวน 2 ราย) ได้แก่ นายสุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายอร่าม ศิริพันธุ์  หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
   
  ข้อ 2.ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่  2 ข้าราชการพลเรือน ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว และไปปฏิบัติราชการประจำหน่วยงานนั้นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    
  กลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือน 2 ราย ได้แก่ นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์  ผู้อำนวยการกองคดีสำนักงาน ปปง. , นายสมคิด มะธิปะโน  ครูชำนาญการพิเศษ รร.แก่งนาจารย์พิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
   
  ข้อ 3 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

  ทั้งนี้กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 44 ราย ซึ่งเป็นนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบล หลายแห่ง,นายกเทศมนตรีเทศบาลหลายแห่ง
    
  ข้อ 4 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด
    
  ข้อ 5 กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  รองประธานคนที่สอง ส่วน 6 คน ที่เหลือซึ่งเป็นกรรมการกองทุนฯ ได้แก่ นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ,นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ,นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ,นายสมพร ใช้บางยาง , รศ.ประภัทร นิยม,นายวิเชียร พงศธร
    
  ทั้งนี้ คำสั่งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

  วันที่โพสข่าว : 5 มค. 2559 เวลา 21:31 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!